Två dagar med fokus på hälsokommunikation för nyanlända migranter

Nu är konferensen/workshopen "Health communication within the reception of migrants in Europe – towards joint recommendations" i gång i Malmö.

Konferensen arrangeras inom projekt MILSA i samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne, Malmö högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet. Syftet är att ta fram ett första utkast på rekommendationer när det gäller hälsokommunikation för nyanlända migranter. Experter inom området (praktiker, stakeholders samt forskare)från flera länder i Europa och från många delar av Sverige samlas i dagarna två för att tillsammans ta fram dessa utifrån samlade kunskaper och erfarenheter.

Dag 1 hölls ett antal intressanta och viktiga presentationer inom området migration, hälsa och hälsokommunikation. Sara Barragán, konsult på WHO, pratade om migration och hälsa från ett WHO perspektiv. DR. Sandra Vamos, hälsolitteracitetsexpert från University of Victoria, Canada, delade med sig av hur de arbetar med hälsolitteracitet i Canada där var femte person är utrikesfödd. Hon tipsade även om en informativ film om hur man kan ta hälsolitteracitet i beaktande på individnivå, se under fliken Fakta. Dr. Kristine Sorensen, global rådgivare i hälsolitteracitet från Maastricht University, Holland, tog upp vad som händer inom EU och hur hälsolitteraciteten ser ut i delar av Europa. Även hon visade kort film baserade på den Europeiska kartläggningen, se under fliken Fakta. Josefin Wångdahl, doktorand vid Uppsala universitet, presenterade alldeles ny forskning om hur vad migranter och flyktingar i Sverige har för hälsolitteracitet och vad det kan ha för betydelse i samband med hälsoundersökningen för asylsökande.

I morgon kommer deltagarna få ta del av praktiska exempel på hur man arbetar med hälsokommunikation i olika länder. Därefter är det dags för de ca 50 deltagarna att arbeta aktivt i mindre grupper, för att i slutet av dagen presentera ett antal rekommendationer för hur vi alla kan arbeta med hälsokommunikation på indvid-, organisation- såväl som på strategisknivå.

Dag 2 inleddes med två exempel på hur man gör för att underlätta kommunikationen med nyanlända migranter. Det ena med hjälp av kommuntolkar likt traditionella tolkar i Sverige. Det andra med hjälp av kulturtolkar som agerar brobyggare både när det gäller språk och kultur. Därefter presenterade Ziad Joma samhälls- och hälsokommunikatörernas arbete i Skåne, vilka genom dialog på modersmål sprider kunskap och information till nyanlända om hälsa och om det svenska samhället, För mer information se: http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/manniska-och-samhalle/integration/partnerskap-skane/samhallskommunikatorer/Pages/index.aspx. Sist men inte minst presenterade Pia Svensson, tidigare mastestudent på Lund Universitet, sin utvärdering av samhälls- och hälsokommunikatörernas arbete när det gäller sexuell- och reproduktiv hälsa, i vilken hon sett positiva resultat när det gäller hälsolitteracitet.

Därefter var det dags för samtliga deltagare, att i grupper och utifrån egna kunskaper och erfarenheter, arbeta praktiskt med att ta fram förslag på rekommendationer när det gäller hälsokommunikation för nyanlända migranter på individ- organisations- och samhällsnivå. Efter några timmars effektivt arbete presenterades de olika grupperna sina förslag för varandra - energin sprudlade och det märktes att alla på plats tyckte att ämnet att viktigt. Det tycktes också finnas att stort intresse hos deltagarena att arbeta vidare med frågan inom de verksamheter i olika delar av Sverige och Europa som de kom ifrån.

Dokumentation från konferensen kommer att sammanställas i en rapport som beräknas vara klar i slutet av sommaren. De rekommendationer som tagits fram kommer sedan att skickas på remiss till deltagare och andra experter med syfte att få fram starka rekommendationer när det gäller hälsokommunikation för nyanlända migranter. Vilka i sin tur kommer att presenteras i samband med en större nationell konferens om hälsokommunikation för migranter våren 2015.

Foto: Deltagare i full färd med att ta fram gemensamma rekommendationer.

3 Jun 2014