Aktuellt

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 22.04.24

Läs- och utskriftsvänlig version: 

 nyhetsbrev-hl-april-2022.pdf

 

Seminarieserie om hälsolitteracitet vid Karolinska institutet våren 2022

För mer information och länk se: 

phsp-vt2022_seminar-series-on-health-literacy.pdf

 

Release of the International Report of the European Health Literacy Population Survey 2019-2021

The International Report on the Methodology, Results, and Recommendations of the European Health Literacy Population Survey 2019-2021 (HLS19) of M-POHL was released on 15 December 2021. It presents results for 17 WHO-European countries. A total of 42,445 interviews were included in the study. Results for General health literacy (HL), its determinants and consequences, as well as for four specific aspects of health literacy are shown: Navigational HL, Communicative HL with physicians, Digital HL, Vaccination HL, and HL and for health-related quality of life as a mediator for health costs. The HLS19 instruments, which were developed as part of the project, were validated and their psychometric properties are presented. For each type of HL the most difficult tasks and disadvantaged vulnerable subpopulations were identified. A social gradient was demonstrated for all countries, albeit differing in degree across countries. Summing up, the results demonstrate the relevance of General and specific HLs for a considerable proportion of adult residents with low HLs, a social gradient for HLs, and significant potential effects of HLs on health-relevant indicators. Based on the HLS19 results recommendations for policy, practice and research were developed and consented for national and European health policy. 

The full report can be found here.

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 21.10.11

Läs- och utskriftsvänlig version: 

nyhetsbrev-hl-oktober-2021_final.pdf

 

 

The Global Health Literacy Summit 

Online 3-5 oktober 2020, deadline för abstrakt 28 februari 2020.

För mer info se: http://www.ihlasummit2020.org/

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 20.10.15

Läs- och utskriftsvänlig version: 

nyhetsbrev-hl-oktober-2020_final.pdf

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 19.05.10

Läs- och utskriftsvänlig version: 

nyhetsbrev-hl-maj-2019.pdf

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 18.10.02

Läs- och utskriftsvänlig version: 

nyhetsbrev-hl-september-2018.pdf

 

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 18.02.01

Läs- och utskriftsvänlig version: 

nyhetsbrev-hl-januari-2018.pdf

 

Hälsolitteracitet i Sverige

Genomförda föreläsningar/workshops om hälsolitteracitet:       

Kurs för rehabkoordinatörer vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa. Tema: Introduktion till begreppet hälsolitteracitet. Föreläsningen tydliggör innebörden av begreppet hälsolitteracitet generellt. Därefter följde en diskussion av dess relevans i ett rehabiliteringssammanhang

Föreläsning om hälsolitteracitet på LUFT konferensen 2017, Västerås. Introduktionsföreläsning om hälsolitteracitet på Sveriges största konferens om inom tobaksområdet.

Föreläsning om hälsolitteracitet på inspirationsdag om Migration och Hälsa 2017, Region Skåne. Introduktionsföreläsning om vad hälsolitteracitet är, varför det är viktigt och hur man kan arbeta med hälsolitteracitet för ca 150 medarbetare med olika professioner inom Region Skåne. Arrangör: Kunskapscentrum migration och hälsa & Migrationsskolan, Region Skåne.

Föreläsningar på olika universitet Läkarprogrammet, Apotekarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Distriktssjuksköterskeprogrammet och Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap vid Uppsala universitet. Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet.

 

På gång:

MILSA utbildningsplattform Projektet som finansieras av Europeiska socialfonden syftar bl.a. till att ge kompetensutveckling och stöd till samhälls- och hälsokommunikatörer som arbetar inom samhällsorienteringen för nyanlända. En del i distansutbildningen kommer helt att fokusera på hälsolitteracitet.https://www.informationsverige.se/Svenska/info/Sidor/MILSA.aspx

Verktygslåda för en hälsolitterat hälso- & sjukvårdsorganisation Inom kort avslutas projektet ” En svensk verktygslåda för hälsolitterata organisationer” inom vilket svensk material för att arbeta med hälsolitteracitet inom en verksamhet tagits fram. Vidare har ett bildspel utvecklats vilket syftar till att öka kunskapen om hälsolitteracitet hos hälso- och sjukvårdspersonal.Bildspelet innehåller information om vad hälsolitteracitet och hälsolitterata organisationer är, varför det är viktigt att arbeta med detta – och inte minst information om HUR man kan arbeta med frågan. Allt material finns inom kort att ladda ner på Nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvårds hemsida. http://www.hfsnatverket.se/

 

Artiklar, examensarbeten och rapporter:

Wångdahl, J (2018). Health literacy among newly arrived refugees in Sweden and implications for health and healthcare. Doktorsavhandling. Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1158668/FULLTEXT01.pdf

Fredriksson, S (2017). Hälsolitteracitet – en begreppsanalys. Examinationsuppgift i kursen Ämnesfördjupning i arbetsterapi, avancerad nivå. Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/sektionen för hälsa och rehab. https://uploads.staticjw.com/ha/halsolitteracitet/halsolitteracitet_en-begreppsanalys.pdf

Svanholm, S (2016). Health literacy i en grupp äldre i en mellanstor svensk kommun – en tvärsnittsstudie. Självständigt arbete, avancerad nivå. Mittuniversitetet, Avdelningen för hälsovetenskap. http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:943674/FULLTEXT01.pdf

 

Hälsolitteracitet Globalt

På gång:

WHO Action network on measuring population and organizational health literacy Kick-off för projekt som syftar till att genomföra ny europeisk kartläggning av hälsolitteracitet äger rum i Wien, februari 2018. Socialstyrelsen har nominerat Josefin Wångdahl till att vara senior forskare för Sverige i projektet. I dagsläget är 17 länder intresserade av projektet och anmälda till kick-offen.

Tips på artiklar, avhandlingar och material:

Sorensen, K. (2016). Health literacy is a political choice. A health literacy guide for politicians. Global Health Literacy Academy. https://www.globalhealthliteracyacademy.org/single-post/2017/12/01/Health-literacy-is-a-political-choice---now-as-kindle

Potter, J. (2017). Health Literacy of nursing students and their awareness of patient literacy needs. Dissertation, Walden University USA, College of Health Sciences. http://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5350&context=dissertations

Bibi, B (2017). Health literacy and diabetes management in South Asians in the UK: a mixed methods study. Doctoral thesis, Keele University, GB.  http://eprints.keele.ac.uk/4110/

Nutbeam D. Health literacy as a population strategy for health promotion. Japanese Society of Health Education and Promotion. 2017;25(3):210-222 https://www.jstage.jst.go.jp/article/kenkokyoiku/25/3/25_210/_pdf

 

 

 

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 17.01.13

Läs- och utskriftsvänlig version: 

nyhetsbrev-hl-januari-2017.pdf

Här nedan kan Du ta del av information om vad som händer när det gäller hälsolitteracitet främst i Sverige men också internationellt.

 

Hälsolitteracitet i Sverige

Genomförda föreläsningar/workshops om hälsolitteracitet:

Regional nätverksdag för samhällskommunikatörer, tema hälsa: Cirka 70 hälsoinformatörer som arbetar med samhällsorientering för nyanlända migranter inom Västra Götalandsregionen samlades under en dag, på länsstyrelsen i Göteborg för att lära sig mer om hälsa. En av föreläsningarna handlade om hälsolitteracitet – vad det är, varför det är viktigt och vad man kan göra för att skapa en mer hälsolitterat miljö. Arrangör var det regionala nätverket för samhällsorientering, där kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län ingår.

Utbildningsdag för politiker i Region Halland: Introduktion av innebörd och betydelse av begreppet hälsolitteracitet för 30 regionpolitiker i Halland.

Nätverksmöte inom AgeCap vid Göteborgs universitet: Introduktion av begreppet för forskare inom äldreområdet.

Hälsolitteracitet som del i kurser på universitet: Föreläsningar om hälsolitteracitet har genomförts på:

  • Läkarprogrammet och Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, Uppsala universitet.
  • Arbetsterapeut- och Folkhälsovetarprogrammet samt på Masterkurs för rehabkoordinatörer, Göteborgs universitet.
  • Masterkurs för kontaktsjuksköterskor i cancervård, Skövde universitet.

 

Nytt:

Ny föreläsning om hälsolitteracitet på webben: I samband med Trygghetskonferensen 2016 spelades seminariet om hälsolitteracitet in. Nu finns den uppladdad på webben, dels på region Norrbottens hemsida dels här under fliken "kunskapsbank". http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Folkhalsa/Fokusomraden/Halsolitteracitet/

SFHL används i större studie om äldre: Den svenska funktionella hälsolitteracitetsskalan (SFHL) ingår nu som en del av den omfattande H-85-studien vid Göteborgs universitet. Kontaktperson: lena.martensson@neuro.gu.se 

Utvärdering av utökad Samhällsorientering för nyanlända: Nu finns rapport att ladda ned för utvärderingen av projektet ”Hälsokommunikation i samhällsorienteringen i Stockholms län 2015-2016” vars övergripande syfte var att lyfta fram deltagare och aktörers upplevelser av den utökade samhällsorienteringen. Utvärderingen visar bland annat att ju högre hälsolitteracitet deltagare hade desto mer fick de ut av insatsen. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:957909/FULLTEXT01.pdf

 

 

På gång:

Hälsolitteracitet i Social medicinsk tidskrift: Nästa nummer av Social medicinsk tidskrift har temat hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Ett av kapitlen kommer att handla om hälsolitteracitet. Bland annat kommer några praktiska exempel på hur man arbetar med hälsolitteracitet inom hälso- och sjukvården i Sverige idag att beskrivas. Temanumret finns inom kort att ladda ned från tidningens hemsida. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

 

Hälsolitteracitet Globalt

Genomförda föreläsningar/workshops om hälsolitteracitet:

Om å snakke om sunn mat til nyankomne innvandrere - Behov, erfaringer og teoretiske tilnærminger: Cirka 70 personer deltog i ett heldagsseminarium på Högskolan i Oslo och Akershus för att lyssna på olika presentationer om hur vad det finns för behov, erfarenheter och teoretisk kunskap när det gäller att prata om hälsosammat med migranter. Mycket nyttig och användbar kunskap förmedlades. Huvudföreläsningen fokuserade på hälsolitteracitet, vad man vet om hälsolitteracitet bland invandrare i Sverige och om vad hälsolitteracitet kan ha för betydelse i samband med olika hälsofrämjande insatser. Kontaktperson: laura.terragni@hioa.no

Tips på artiklar och material:

Ny vetenskaplig översiktsartikel om hur man kan skapa en mer hälsolitterat hälso- och sjukvård: Vetenskaplig översiktsartikel som beskriver en rad olika verktyg som kan användas för att skapa en mer hälsolitterat hälso- och sjukvård. http://www.publichealthjrnl.com/article/S0033-3506(16)00004-4/pdf

Nytt frågeformulär för att mäta hur hälsolitterat en hälso- och sjukvårdsorganisation är: Vetenskaplig artikel som beskriver ett engelskt frågeformulär vilket bygger på 10 kännetecken för en hälsolitterat hälso- och sjukvård samt resultat från validering av det. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-015-0707-5

Att skapa en hälsolitterat organisation: webbföreläsning från Berkeley School of Public Health om hur man kan skapa mer hälsolitterata organisationer. https://vimeo.com/143644294

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 16.07.11

Läs- och utskriftsvänlig version: 

nyhetsbrev-hl-juli-2016.pdf

Här nedan kan Du ta del av information om vad som händer när det gäller hälsolitteracitet i Sverige, Norden och Europa.

 

Hälsolitteracitet i Sverige

Genomförda föreläsningar/workshops om hälsolitteracitet:

Trygghetskonferensen 2016: Under två dagar i april samlades cirka 200 deltagare i Luleå för att diskutera, delta på seminarier och lyssna på föreläsare under temat migration, integration och utanförskap. En av föreläsningarna handlade om hälsolitteracitet och möjligheten att ta makten över sitt eget liv. Arrangörer var Polisen, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Kommunförbundet i Norrbotten. http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/trygghetskonferensen-2016/Pages/default.aspx

Patientsäkerhet – en inspirationsdag: Cirka 200 personer, mestadels verksamhetsutvecklare och vårdpersonal samlades en dag i april för att lyssna på olika föreläsningar och prata om patientsäkerhet. En av föreläsningarna handlade om hälsolitteracitet som grundbult i patientmötet. Dagen arrangerades av Kunskapscentrum för Jämlik vård, Västra Götalandsregionen. http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Forvardgivare/Saker-vard/Aktiviteter-och-utbildningar/Patientsakerhet--inspiriationsdag-27-april-2016/

Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2016: Föreläsning för allmänheten om hälsolitteracitet som del i en presentation om forskning inom FRESH (Frail Elderly Support Research Group) vid Göteborgs universitet. Under temat: ”Att fånga det unika i hälsofrämjande möten” hade föreläsningen om hälsolitteracitet titeln: ”Hur kan jag veta att det doktorn säger är det bästa för mig?” https://twitter.com/hashtag/attf%C3%A5ngadetunikai?src=hash

Hälsolitteracitet som del i kurser på universitet: Föreläsningar om hälsolitteracitet har genomförts för studenter på sjuksköterskeprogram vid Uppsala universitet, för kontaktsjuksköterskor inom cancervård, Högskolan i Skövde, samt för studenter vid arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet.

Svenska nätverket för Læring og Mestring: En introduktion till begreppet hälsolitteracitet hölls för nätverket i Malmö i april. Læring og Mestring är en modell för patient- och närståendeutbildning i grupp. Syftet är att patienter och närstående ska skaffa sig kunskap och insikt för att lättare hantera den förändrade livssituation som livet med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning ofta innebär.

 

På gång:

Föreläsning om hälsolitteracitet för politiker från Region Hallands lokala nämnder.

 

Nya forskningsresultat:

Utvärdering av utökad Samhällsorientering för nyanlända: Uppsala Universitet har utvärderat projektet ”Hälsokommunikation i samhällsorienteringen i Stockholms län 2015-2016” med det övergripande syftet att lyfta fram deltagare och aktörers upplevelser av den utökade samhällsorienteringen. Övergripande resultat är att deltagare och aktörer är överens om att utökad SO har lett till en större kunskap och medvetenhet om att hälsa är viktigt och kan påverka livet i Sverige, men också att upplägg och innehåll behöver bli mer enhetligt. Det är tydligt att ju högre hälsolitteracitet deltagare hade desto mer fick de ut av insatsen. Rapport med resultat lanseras hösten 2016. Kontaktperson: josefin.wangdahl@pubcare.uu.se

 

Hälsolitteracitet Globalt

I Sverige saknas det än så länge mer omfattande kurser i hälsolitteracitet. För den som inte vill vänta på utveckling av dem tipsar vi om två distanskursen.

Health Literacy for Public Health Professionals: Kursen är på 30 timmar och ger en djupare kunskap om individuella hälsolitterära barriärer och verktyg och strategier som kan användas för att utvärdera och främja hälsolitteracitet. Kursen kostar $ 175 och startar ett par gånger per år.  Arrangör är the Public Health Agency of Canada.  http://www.phac-aspc.gc.ca/php-psp/ccph-cesp/descriptions-eng.php#literacy 

Health Literacy for Public Health Professionals: En introduktionskurs om hälsolitteracitet och varför det är viktig inom det praktiska folkhälsorbetet. Kursen är gratis och arrangeras av Centers for Disease Control and Prevention, USA. http://www.cdc.gov/healthliteracy/findtraining/onlinecourse.html

 

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 15.11.26

Läs- och utskriftsvänlig version: 

nyhetsbrev-hl-dec-2015.pdf

Här nedan kan Du ta del av information om vad som händer när det gäller hälsolitteracitet i Sverige, Norden och Europa.

Hälsolitteracitet i Sverige

Nytt material:

Den svenska filmen om Hälsolitteracitet nu på webben: Filmen riktar sig till personal i verksamheter som möter befolkningen i sina uppdrag. Filmens syfte är att ge personalen en introduktion till ämnet hälsolitteracitet samt ge konkreta tips att arbeta vidare med för att bli en hälsolitterär organisation. http://www.halsolitteracitet.se/lankarochfilmer

Nytt material för dig som vill arbeta med hälsolitteracitet: SDF Angered och Östra Göteborg samt Angereds Närsjukhus har tillsammans tagit fram material för dig som vill ha stöd i ditt arbete med hälsolitteracitet. Materialet hänger ihop med den svenska filmen om hälsolitteracitet.

Tips för ett bra bemötande: Ett material som tillhör den svenska filmen om hälsolitteracitet. http://www.angeredsnarsjukhus.se/upload/Angereds%20n%c3%a4rsjukhus/H%c3%84LSA/H%c3%a4lsolitteracitet/FLYER_FINAL.pdf

Tips för att arbeta med hälsolitteracitet: En checklista med syfte att underlätta diskussion, planering och metodutveckling inom en verksamhet. http://www.angeredsnarsjukhus.se/upload/Angereds%20n%3%a4rsjukhus/H%c3%84LSA/H%c3%a4lsolitteracitet/BOSCHYR_FINAL.pdf

Föreläsningar om hälsolitteracitet har genomförts för/i:

  • Nätverket för demokrati och hälsa
  • Kursen Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervård. Högskolan Skövde
  • Nätverket för folkhälsorelaterad forskning, nordöstra Göteborg

Hälsolitteracitet i Norden

Nästa nätverksmöte för NORHL-net blir i Sverige: Nästa nordiska nätverksmöte kommer att bli i Göteborg måndagen den 11/4. Alla som är intresserade av att nätverka kring hälsolitteracitet i de nordiska länderna är välkomna. För inbjudan och anmälan se: https://uploads.staticjw.com/ha/halsolitteracitet/proposal-for-norhlnet-meeting-april-2016.pdf

Hälsolitteracitet i Europa

Internationell konferens om hälsolitteracitet: Den tredje Europeiska konferensen om hälsolitteracitet gick av stapeln i Brüssel den 17-19 november. Temat för konferensen var: Developing health literacy during the life course. För mer information se: https://ehlc.eu-ems.com/summary.asp?event_id=253&page_id=2239

Europeiskt center för hälsolitteracitet – plattform: Ett nytt forum för hälsolitteracitet i Europa finns nu på webben. Plattformen består av en hemsida med olika sorters information om hälsolitteracitet, forskning, rapporter, poliycydokument, filmer, rekommendationer om hur man kan arbeta praktiskt med hälsolitteracitet mm. http://healthliteracycentre.eu/

IROHLA projektet – slutrapporter och material: IRHOLA projektet syftade till att förbättra hälsolitteracitet i den äldre befolkningen. Projektet hade sin slutkonferens i anslutning till den tredje Europeiska konferensen i hälsolitteracitet. På projektets hemsida går det att ta del av olika framgångsrika interventioner inom den privata såväl som den offentliga sektorn. Missa inte heller att ta del av listan med 20 sätt som man kan arbeta på för att förbättra hälsolitteracitet hos den äldre befolkningen, vilka tagits fram inom projektet och som finns tillgängliga på dess hemsida. http://www.irohla.eu/home/

The Diabetes Literacy project: Diabetes Literacy är ett Europeiskt projekt som syftar till att stärka patienters förmåga att själv hantera sitt funktionstillstånd. På projektets hemsida finns information om projektet och de områden som omfattas av projektet.  http://www.diabetesliteracy.eu/

Rapporter och artiklar:

Local action on health inequalities – Improving health literacy to reduce health inequalities: Denna rapport är en av flera i en serie vars syfte är att stärka lokala myndigheter, hälso- och sjukvårdsnämnder och professioner inom hälsoområdet och socialtjänsten när de bygger upp lokala program och strategier för att minska ojämlikhet avseende hälsa. Rapporten innehåller praktisk information och tillämpliga exempel. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/460709/4a_Health_Literacy-Full.pdf

Ny vetenskaplig artikel om hälsolitteracitet och hälsoundersökningar för asylsökande: Studien handlar om flyktingars erfarenheter av hälsoundersökningen för asylsökande i Sverige och vad det finns för samband mellan hälsolitteracitet och erfarenheter av hälsoundersökningen. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/15/1162

På gång:

Kartläggning av aktiviteter relaterade till hälsolitteracitet: På uppdrag av HFS-nätverket genomför Moa Hallmyr Lewis en kartläggning kring det arbete som görs/har gjorts kopplat till hälsolitteracitet. Syftet med kartläggningen är att ge tjänstemän/medarbetare inom Hälso- och sjukvården konkreta exempel på verktyg/metoder för att kunna arbeta för att uppnå en mer hälsolitterat hälso-och sjukvård. Har din region/landsting aktiviteter med koppling till hälsolitteracitet, hör av dig med information om den till Moa senast den 10 december. moa.hallmyr.lewis@gu.se 073-423 80 80. 

Nätverk för unga forskare och doktorander som är intresserade av och fokuserar på hälsolitteracitet i sitt arbete: Vid den tredje Europeiska konferensen om hälsolitteracitet arrangerades ett första möte för unga forskare och doktorander intresserade av hälsolitteracitet. Förslag om att skapa en sida på Facebook eller via LinkedIn gavs. Syftet är att underlätta nätverkande och möjligöra samarbeten mm. Mer information kommer på den svenska hemsidan när sådan finns.

 

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 15.02.20

Läs och utskriftsvänlig version:

nyhetsbrev-hl-februari-2015.pdf

 

Här nedan kan Du ta del av information om vad som händer inom hälsolitteracitetsområdet i Sverige, Norden och Europa.

 

Hälsolitteracitet i Sverige

Nytt svenskt material

Ny svensk begreppsanalys om hälsolitteracitet: Leg. Arbetsterapeut Emma Kjörk har som fördjupningsarbete undersökt begreppet hälsolitteracitet. http://www.halsolitteracitet.se/lankarochfilmer

Skillnader i livsvillkor och hälsa - GBG: Rapporten är ett led i Göteborgs stads arbete för social hållbarhet. Utgångspunkten är de prioriterade målen i kommunfullmäktiges budget som handlar om att minska skillnader i hälsa, utjämna livschanser och förebygga sociala problem. Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av livsvillkoren och hälsan i staden, och den ska fungera som ett stöd för att staden ska kunna rikta insatserna dit de bäst behövs. Hälsolitteracitet tas upp som en möjlig faktor som kan bidra till ojämlikhet i hälsa. http://socialhallbarhet.se/wp-content/uploads/2015/01/Skillnader-i-livsvillkor-och-hälsa-2014-Huvudrapport1.pdf

Inspelad och textad svensk föreläsning om hälsolitteracitet: Josefin Wångdahl, MSc Folkhälsovetenskap och doktorand vid Uppsala Universitet håller en introduktionsföreläsning om hälsolitteracitet för handläggare och tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommuner och landstinget. Uppdragsgivare var projektet ”Funktionshinder i etableringen”. http://www.halsolitteracitet.se/lankarochfilmer

Användarmanual för svenskt HL instrument – engelsk version: Nu finns användarmanualer för den svenska funktionella hälsolitteracitetsskalan (SFHL) översatt till engelska. http://www.halsolitteracitet.se/matninghl

 

På gång i Sverige

Konferens - Jämlik hälsa och vård - det goda mötet som nyckel till framgång, Västerås 19-20 mars 2015: Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård bjuder in till en nationell konferens. Konferensen presenterar fördjupad kunskap om förekomst av, och orsaker till, ojämlikheter i hälsa och vård. Konferensen erbjuder en fördjupad kunskap om hur vi kan utveckla samhällets och hälso- och sjukvårdens arbete för att uppnå en mer jämlik hälsa och vård, med fokus på hälsoförståelse, hälsofrämjande och personcentrerade möten och prevention. Därutöver presenteras exempel på framgångsrikt arbete på organisationsnivå och i mötet mellan personer. Dag 1 kommer Ilona Kickbush och Dima Rudd, vilka bägge är stora namn när det gäller hälsolitteracitet i Europa och USA att ha var sitt föredrag. http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/jamlikhalsaochvarddetgodamotetsomnyckeltillframgang.2611.html

Svenskt hälsolitteracitets nätverk?: I samband med Konferensen: Jämlik hälsa och vård - det goda mötet som nyckel till framgång, Västerås 19-20 mars, arrangeras ett kort informationsmöte om hälsolitteracitet i Sverige. Syftet med mötet är att sprida information om vad som görs när det gäller hälsolitteracitet i Sverige idag, samt att undersöka om det finns ett intresse för ett svenskt hälslolitteracitets nätverk. Tid:19/3 kl 17.00 – ca 17.40 i samma lokaler som konferensen. För frågor kontakta Lena Mårtensson eller Josefin Wångdahl via mailfunktionen här på sidan.

 

Hälsolitteracitet i Norden

NorHLnet: Det 5:e nordiska hälsolitteracitets nätverksmötet arrangeras i Aarhus, Danmark den 11 maj 2015. Deltagare från samtliga nordiska länder kommer finnas på plats. För mer information och anmälan:

 

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 14.12.22 

Läs och utskriftsvänlig version:

nyhetsbrev-hl-december-2014.pdf

Här nedan kan Du ta del av information om vad som händer inom hälsolitteracitetsområdet i Sverige, Norden och Europa.

Hälsolitteracitet i Sverige

Genomförda föreläsningar/workshops om hälsolitteracitet hösten 2014

På inspirationsdagen – Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder i praktiken: Deltagare var hälsokoordinatörer och personal från primärvården i Uppsala läns landsting.

På utbildningsdag - Tema Migration och hälsa: Projektet ”Funktionshinder i etableringen” har som syfte att införa ett funktionshinderperspektiv på etableringen. Syftet med dagen var att öka kunskapen om migrationens påverkan på hälsa och dess betydelse för människors etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Deltagare var handläggare och tjänstemän inom Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommunerna, Landstinget och Försäkringskassan.

I samband med nationell nätverksträff för dietister som arbetar med implementering av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: Längre workshop om hälsolitteracitet teori blandat med praktik.

Regionala cancercentrum i samverkan - Väst, Göteborg: Introduktionsföreläsning om hälsolitteracitet.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor i cancervård, Högskolan i Skövde: Introduktionsföreläsning om hälsolitteracitet.

På utbildningsdag inom projektet levnadsvanor: Stadsdelsförvaltningen i Angered, Göteborg gav två föreläsningar om hälsolitteracitet. Målgrupp för dessa var alla anställda inom förvaltningen.

 

Nytt material

Health Literacy – Teori och praktik i hälsofrämjande arbete: Ny svensk bok om hälsolitteractet utgiven av studentlitteratur finns nu ute i bokhandeln. www.studentlitteratur.se/#9789144089157/Health+literacy

Förstå mig rätt – ett sätt att minska missförstånd: För att patienten ska kunna vara delaktig i sin behandling, fatta beslut och kunna ta ansvar för sin hälsa, är det viktigt att patienten får information, förstår den och kan tillgodogöra sig den. Förstå mig rätt är en metod där vi som vårdpersonal tar ansvar för att patienten förstår den information vi vill ge kring hälsa och behandling. www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra-Gotalandsregionen/Nyheter/Aktuella-nyheter/Har-patienten-verkligen-forstatt/

Svensk film om teachback metoden: En metod som säkrar patientmedverkan genom att patienten återberättar vad som han/hon uppfattat som viktigt genomförd behandling och framtida behandling. Metoden säkrar patienters förståelse för händelseförloppet och bidrar till ökad patientsäkerhet. Allmänt giltig i hälso- och sjukvården och del i den nationella satsningen på Bättre vård för sjuka äldre. www.youtube.com/watch?v=O0h0-CZaCJk

Användarmanualer för svenska HL instrument: Nu finns användarmanualer för den svenska funktionella hälsolitteracitetsskalan (SFHL) och den svenska kommunikativa och kritiska hälsolitteracitetsskalan (KKHL) på webben. www.halsolitteracitet.se/matninghl

 

På gång i Sverige

Konferens - Jämlik hälsa och vård - det goda mötet som nyckel till framgång, Västerås 19-20 mars 2015: Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård bjuder in till en nationell konferens. Konferensen presenterar fördjupad kunskap om förekomst av, och orsaker till, ojämlikheter i hälsa och vård. Konferensen erbjuder en fördjupad kunskap om hur vi kan utveckla samhällets och hälso- och sjukvårdens arbete för att uppnå en mer jämlik hälsa och vård, med fokus på hälsoförståelse, hälsofrämjande och personcentrerade möten och prevention. Därutöver presenteras exempel på framgångsrikt arbete på organisationsnivå och i mötet mellan personer. Dag 1 kommer Ilona Kickbush och Dima Rudd, vilka bägge är stora namn när det gäller hälsolitteracitet i Europa och USA att ha var sitt föredrag. http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/jamlikhalsaochvarddetgodamotetsomnyckeltillframgang.2611.html

Konferens - Om samhällsorientering och hälsokommunikation, Stockholm 3-4 juni 2015: Kunskap om hälsa och samhälle är en mänsklig rättighet och en förutsättning för människors delaktighet. Migrations-processen påverkar individens hälsa. Forskning och erfarenheter visar att det är viktigt att arbeta med hälsofrämjande insatser. På flera håll i landet erbjuds hälsokommunikation på olika sätt. På konferensen får du ta del av pågående utvecklingsarbeten inom samhällsorientering och hälsokommunikation. Projektet MILSA presenterar nyframtagna rekommendationer för genomförande av hälsokommunikation. Konferensen arrangeras av länsstyrelserna tillsammans med projekt MILSA - Stödplattform för migration och hälsa. www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/kalender/2015/Pages/samhallsorientering-och-halsokommunikation--.aspx

Utvärderig av utökad samhällsorientering för nyanlända migranter i Stockholm: Centrum för samhällsorientering i Stockholms län kommer under 2015-2016 att genomföra ett pilotprojekt vilket innebär att den ordinarie samhällsorienteringen för nyanlända migranter utökas med 12 h om hälsa. Som en del av den externa utvärderingen kommer Uppsala Universitet att undersöka om deltagande i den utökade samhällsorienteringen förändrar deltagarnas hälsolitteracitet förändras över tid.

 

Hälsolitteracitet i Norden

NorHLnet: Det nordiska nätverksarbetet fortsätter. Nästa möte arrangeras i Köpenhamn i april. Är du intresserad av att ingå i nätverket gör du det enklast genom att kontakta någon av oss via mailfunktionen här på hemsidan.

 

Hälsolitteracitet i Europa

Rapporter

20 framgångsrika interventioner som främjar hälsolitteracitet: Sammanställning av 20 genomförda och lyckade interventioner som syftar på att främja hälsolitteracitet hos äldre personer i olika länder i Europa. www.irohla.eu/news/article/20-ways-to-improve-health-literacy-in-europe/

Tips på material!

The Health Literacy Environment Packet: Metod med manual för hur man kan undersöka om och hur en verksamhet tar hälsolitteracitet i beaktande. www.hsph.harvard.edu/healthliteracy/practice/environmental-barriers/

 

 

 

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 14.09.12 

Läs och utskriftsvänlig version:

halsolitteracitet/nyhetsbrev-hl-september-2014.pdf

Här nedan kan Du ta del av information om vad som händer inom hälsolitteracitetsområdet i Sverige, Norden och Europa.

 

Hälsolitteracitet i Sverige

Nya rapporter/artiklar:

Hälsofrämjande sjukhus tidning ”Främja hälsa” senaste temanummer handlar om hälsolitteracitet. Tidningen innehåller en presentation om vad hälsolitteracitet är, intervjuer med personer som arbetar med hälsolitteracitet och konkreta exempel på hur olika verksamheter arbetar med hälsolitteracitet. Länk till tidning:

Projekt Athena: En användbar metod för att främja närhet till arbetsmarknaden och hälsa hos långtidsarbetslösa utlandsfödda kvinnor? (Rapport) I rapporten presenteras närhet till arbetsmarknaden, hälsostatus och deltagarnas hälsolitteracitet vid start samt efter tre månader och ett år. Många som deltog arbetsmarknadsprojektet vilket bl.a. innefattade studiecirklar i hälsa på modersmål, tycks ha förbättrat sin komplexa hälsolitteracitet. (Uppsala Universitet). Länk till rapport: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:744772/FULLTEXT01.pdf

Vilken betydelse har hälsolitteracitet för hälsoundersökningen för asylsökande? (Rapport) I rapporten presenteras vad migranter har för erfarenheter av och uppfattningar om hälsoundersökningen för asylsökande och vad de har för hälsolitteracitetsnivåer. Majoriteten av migranterna som deltog i studien hade begränsad hälsolitteracitet. Ju mer begränsad hälsolitteracitet desto vanligare var det att deltagare upplevde kommunikationsproblem och/eller att de inte upplevde att de fick någon ny kunskap eller hjälp med sina hälsoproblem i samband med hälsoundersökningen (Uppsala Universitet). Länk till rapport: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:744586/FULLTEXT01.pdf

På gång i Sverige:

I Projekt MILSA pågår arbete med att ta fram rekommendationer när det gäller hälsokommunikation för nyanlända migranter. Hälsolitteracitet ses som en viktig grundläggande faktor för god kommunikation och genomsyrar arbetet. Rekommendationerna kommer att skickas på remiss inom olika sektorer och presenteras i samband med nationell konferens med fokus på hälsokommunikation som en del av mottagande och etablering av nyanlända våren 2015. (Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola).

I Göteborg har Stadsdelsförvaltningarna Östra Göteborg och Angered samt Angereds Närsjukhus gått samman för att ta fram en kortare pedagogisk film om hälsolitteracitet. Syftet är att öka kunskapen på området och visa på metoder för att arbeta mer inkluderande inom respektive verksamheter.

 

Hälsolitteracitet i Norden

 NorHLnet Det nordiska nätverksarbetet fortsätter. Nästa möte arrangeras den 13 november i Oslo, kl 10.30-16.30. Är du intresserad av att ingå i nätverket gör du det enklast genom att kontakta någon av oss via mailfunktionen på www.halsolitteracitet.se

 Nätverk för doktorander För att stimulera forskning om hälsolitteracitet på forskarutbildningsnivå har ett nordiskt nätverk just startar. Förhoppningen är att det ska underlätta kontakt och främja dialoger mellan doktorander inom området. Nästa möte arrangeras den 13 november i Oslo, kl 17.30-20.00 i anslutning till NortHLnet mötet. Kontaktperson i Sverige är Josefin Wångdahl vid Uppsala Universitet (josefin.wangdahl@pubcare.uu.se).

Kartläggning av den norska befolkningens hälsolitteracitet Med bakgrund av tidigare internationella studier (The European Health Literacy survey) som visat att  befolknigen i många Europeiska länder har begränsad hälsolitteracitet, har man beslutat sig för att undersöka hur det ser ut ut i befolkningen i Norge. Kartläggning sker hösten 2015 (Högskolan i Hedmark, Norge).

 

Hälsolitteracitet i Europa

På gång i Europa:

Kartläggning av den Schweiziska befolkningens hälsolitteracitet Med bakgrund av tidigare internationella studier (The European Health Literacy survey) som visat att befolknigen i många Europeiska länder har begränsad hälsolitteracitet, har man beslutat sig för att undersöka hur det ser ut ut i befolkningen i Schweiz.

Ny policy för hälsolitteracitet i Skottland I Skottland har man nyligen tagit fram en ny policy för hälsolitteracitet och en verktygslåda vid namn “Making it Easy: a Health Literacy Action Plan for Scotland.”  Länk till policy, handlingsplan och verktygslåda: www.knowledge.scot.nhs.uk/healthliteracy.aspx

 

Tips på material

Film om hur man kan ta hälsolitteracitet i beaktande inom hälso- och sjukvården

 youtube.com/watch?v=YTxmRkpiEUU

Guider för tydlig kommunikation och framställning av informationsmaterial

www.hamiltonhealthsciences.ca/workfiles/PATIENT_ED/Writing_HI_Edition4.pdf

www.cdc.gov/healthliteracy/pdf/simply_put.pdf

 

Internationella konferenser/seminarier om hälsolitteracitet hösten 2014

Health Literacy and Ageing Seminar

Thursday, 9th October 2014, Swansea University

flyer-hl-seminar-ageing-2014-1.doc

CPC/WUN Health Literacy Network, Collaborative Workshop

Saturday 27th September, Amsterdam

amsterdam-invitation-hl-workshop.pdf

 6th Annual Health Literacy Research Conference

November 3-4, 2014 Bethesda, Maryland

http://www.bumc.bu.edu/healthliteracyconference/

2nd International Conference on Health Literacy and Health Promotion

October 6 – 8 2014 Taipei, Taiwan

http://ahls-asia.org/announce.php?a_year=2014#btn

 

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 14.05.23 

Läs och utskriftsvänlig version:

nyhetsbrev-hl-maj-2014.pdf

Här nedan kan Du ta del av information om vad som händer inom hälsolitteracitetsområdet i Sverige, Norden och Europa.

 

Hälsolitteracitet i Sverige

Till vår glädje ser vi tydliga tecken på en ökning av medvetenheten om och intresset för hälsolitteracitet här i landet. Detta ger sig uttryck dels i nationella och mer lokala konferenser där vi presenterat begreppet och de preliminära resultaten av pågående studier, men också ute på fältet där vår kunskap efterfrågats utifrån intentioner att implementera hälsolitteracitet som en del av den dagliga agendan.

Exempel på konferenser där hälsolitteracitet varit en del av programmet är: Jämlik vård på lika villkor (SKL). Exempel på verksamheter som visat intresse genom att ha arrangerat föreläsningar om hälsolitteracitet: Hälsoteken i Östra Göteborg (Göteborgs kommun), Angereds närsjukhus och Kunskapscentrum för jämlik vård (Västra Götalandsregionen), Akademiska sjukhuset (Uppsala län), Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Stockholm (Stockholms län). Andra som visat intresse är Landstinget i Västmanland, Region Gävleborg, Högskolan i Väst, projekt MILSA (Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola) och Comic Health. Många är nu också redan på gång med egna insatser för att ta hälsolitteracitet i beaktande i högre grad än tidigare.

På gång i Sverige:

  • Projekt MILSA arrangerar en Europeisk konferens/workshop 3-4 juni i Malmö för att ta fram kriterier för vad hälsokommunikatörer bör ha för kompetens samt vad som krävs för att de ska få och bibehålla den. Hälsolitteracitet ses som en viktig grundläggande faktor för god kommunikation och genomsyrar arbetet (Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola).
  • Utvärderingsrapport för arbetsmarknadsprojektet Athena, Uppsala kommun. Förutom att presentera utfall i form av närhet till arbetsmarknaden och hälsa presenteras deltagarnas hälsolitteracitet vid start samt efter tre månader och ett år (Uppsala Universitet).
  • Rapport om hälsolitteracitet bland flyktingar och andra migranter i Sverige vilka har deltagit i hälsoundersökningen för asylsökande. Förutom att presentera vad gruppen har för hälsolitteracitetsnivåer presenteras mellan deltagarnas hälsolitteracitet och deras uppfattningar om och erfarenheter från hälsoundersökningen (Uppsala Universitet)
  • Pilottestning och utvärdering av Comic Health, en interaktiv pekbok med ett mediebibliotek som förklarar vårdprocesser på användarens modersmål - före, under och efter vårdbesöket. Vid utvärderingen finns planer om att titta på användarvänlighet och nytta med pekboken utifrån ett hälsolitteracitetsperspektiv (www.comichealth.se)

 

Hälsolitteracitet i Norden

NortHLnet Det nordiska nätverksarbetet fortsätter. Senaste mötet hölls i samband med den andra Europeiska konferensen om hälsolitteracitet som hölls i Århus, Danmark i april. Vid mötet fattades beslut om mål och syften med nätverket. Beslut fattades också om att i framtiden bilda arbetsgrupper inom tre olika områden: Interventioner, mätning av hälsolitteracitet och utbildning. Samtliga arbetsgrupper ska fokusera praxis, forskning och samhällspåverkan (political practice) inom respektive område. På mötet informerades också om ”Summerschool on health literacy” som ställts in pga. för få deltagare. Viktigt att sprida kunskap om kursen nästa gång den lyses ut så att den verkligen blir av. Nästa nordiska nätverksmöte äger rum i Oslo den 13 november, kl 10.30-16.30. Är du intresserad av att ingå i nätverket gör du det enklast genom att kontakta någon av oss via mailfunktionen på www.halsolitteracitet.se

Nätverk för doktorander För att stimulera forskning om hälsolitteracitet på forskarutbildningsnivå har ett nordiskt nätverk just startar. Förhoppningen är att det ska underlätta kontakt och främja dialoger mellan doktorander inom området. Kontaktperson i Sverige är Josefin Wångdahl vid Uppsala Universitet (josefin.wangdahl@pubcare.uu.se).

 

Hälsolitteracitet i Europa

The 2nd Health Literacy Conference in Europe Konferensen genomförde den 11-12 april i Århus, Danmark och hade temat ”Hälsolitteracitet i befolkningen och inom olika settings – utveckling av en forskningsbas. Målet var att göra det lättare att dela evidensbaserad forskning om mätning, interventioner och policy, ge en plattform för kunskapsutbyte för professionella samt att tillhandahålla en sektorsövergripande, tvärvetenskapligt förhållningssätt för hälsolitteracitet genom att skapa möjligheter till kapacitetsuppbyggnad. Två huvudbudskap genomsyrade konferensen: ”Det är nödvändigt att skräddarsy åtgärder utifrån människors behov” samt ”Insatser bör också inriktas på vårdpersonal”. Hälsolitteracitet ur ett rättighetsperspektiv när det gäller hälsa lyftes också fram genom att uttalanden om att ”människor är medproducenter av sin egen hälsa vilka bör ges rätt verktyg för att ta kontroll över sin egen hälsa”. Presentationer och abstract från konferensen hittar du genom att gå in på det europeiska nätverkets hemsida: http://www.healthliteracyeurope.net/#!conference-material/c2kl

På gång i Europa:

Projekt IROHLA ”Interventionsforskning om hälsolitteracitet i den åldrande befolkningen” fokuserar på att förbättra hälsolitteraciteten för äldre i Europa. EU projektet har samarbetspartner i flera länder i Europa och målsättningen är att inventera vad för program och projekt som i dagsläget arbetar med hälsolitteracitet. Projektet kommer att identifiera, utvärdera och presentera cirka 20 interventioner, vilka som tillsammans utgör en övergripande strategi för att ta itu med hälslitteracitetsbehov hos den åldrande befolkningen i Europa. Länk till projektets hemsida: http://www.irohla.eu/home/

HEALIT4EU En studie om stöd för ökad förståelse av hälsolitteracitet i Europeiska Unionen. Projektet omfattar en kunskapöversikt av hälsolitteracitetsinterventioner i EUs medlemsstater, en kartläggning av policydokument och handlingar som syftar till att stärka hälsolitteracitet i dessa stater samt utveckling av en modell över avgörande faktorer för hälsolitteracitet.