Projekt

Här ges exempel på pågående projekt med fokus på hälsolitteracitet som genomförs i Sverige. Om du vill sprida information om ett projekt som du är involverad i via denna sida, ta kontakt med oss via kontaktformuläret.

 

IDEAHL- Improving Digital Empowerment for Active Healthy Living

IDEAHL är ett Horizon Europe-finansierat projekt som syftar till att utveckla och testa nya modeller och ansatser för att mäta och påverka digital hälsolitteracitet (dHL). Det använder en tydlig samskapande metod för att kunna utveckla sin huvudprodukt: en omfattande och inklusiv europeisk strategi för dHL. Målet med projektet och strategin är att stärka EU medborgares möjlighet att använda digitala verktyg för att vara mer aktiv i vårdandet av sin hälsa. Projektet har fem arbetspaket som ska leverera bl.a.

  1. Tre systematiska översikter om a) använda mätmetoder för dHL, b) nivåer av dHL, och c) interventioner riktade mot dHL.
  2. Samskapande metoder med över 1300 intressenter för framtagande av den europeiska dHL-strategin.
  3. Genomförande av 10 dHL-inriktade pilotinterventioner i Europa.
  4. Rekomendationer om etik, genus, integritet, och inkludering.
  5. En plan för implementering av den europeiska dHL strategin inklusive kommunikation, uppföljning, och mätning av effekt. 

Projektet har 14 deltagande organisationer från de akademinska, civila och offentliga sektorerna i 10 europeiska länder. Projektet pågår 2024-2026. 

För mer information se: www.ideahl.eu och www.gahl.eu 

Hälsolitteracitet bland äldre vuxna (77+)

Vid Aging Research Center (ARC), ett mångvetenskapligt forskningscentrum i samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms Universitet, genomförs regelbundet en hälso- och levnadsvaneundersökning vid namn SWEOLD. Den riktar sig till äldre vuxna (77 år och äldre) och från och med år 2021 finns frågor om hälsolitteracitet med. Hösten 2022 erhöll Janne Agerholm ca 5 miljoner i projektbidrag från FORTE för undersöka hälsolitteracitet hos äldre vuxna närmare. Preliminära resultat visar att nästan hälften av de äldre vuxna som ingick i studien har begränsad hälsolitteracitet, dvs svårt att få tag på, förstå, värdera och använda sig av hälsoinformation (Wångdahl et al 2022). Om du vill veta mer om kontakta: Janne.agerholm@ki.se.

Skills4 Health Literacy

Ett EU finansierat ERASMUS+ projekt som pågår Januari 2022 – Januari 2025. Utgångspunkt  för projektet är att det finns ett kompetensbehov gällande hälsolitteracitet i vården av personer som riskerar att drabbas av demens. Projektets syfte är att stärka utbildningsinsatser för framtida och nuvarande vård- och omsorgspersonal om hälsolitteracitet i relation till stödjande och personcentrerad vård av personer med risk för demens. För att göra detta utvecklas och genomförs kurser om hälsolitteracitet och demens för vård- och omsorgspersonal i 4 nordiska länder. Kursen kommer i slutfasen av projektet även läggas ut online så att den blir tillgänglig internationellt. Involverade aktörer är: Karolinska Institutet (Sverige), Seinajoen Ammattikorkeakoulu (Finland), Professionshojskolen University College Nordjylland (Danmark), Universiteteti Tromsoe-Norges arktiske Universitet (Norge) och Global Health Literacy Academy (Denmark). 

https://ki.se/en/nvs/skills4-health-literacy

SEHLO

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka self-efficacy och hälsolitteracitet hos en grupp som genomgått överviktskirurgi. Det är en longitudinell kohortstudie som pågår under 10 år. Registerdata från Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) används för att undersöka utfall efter kirurgin. Projektets frågeställningar handlar om bland annat livskvalitet, viktnedgång, hälsoekonomi och psykometriska utvärderingsstudier.  

Hälsolitteracitet ( funktionell, kommunikativ och kritisk) skattades preoperativt av patientgruppen. Datainsamling gjordes mellan 2018 - 2020 vid tre centra.  Om du vill veta mer, kontakta Maria Jaensson ( maria.jaensson@oru.se)

https://.oru.se/forskning/forskningsprojekt/fp/?rdb=p1941

 

Text: PS Senast uppdaterad: 2024-03-18