Hälsolitteracitet

Förmågan att förvärva, förstå, värdera och använda information för att bibehålla och främja hälsa

Hälsolitteracitet omfattar flera sorters färdigheter – att läsa och förstå information, att kunna förhålla sig till och värdera information och att kunna kommunicera hälsobudskap, både för att få råd angående den egna hälsan men också för att stödja andra i deras hälsorelaterade beslut. Utgångspunkten för hälsolitteracitet är att människor själva kan främja hälsa, lösa hälsoproblem och vara aktiva samarbetspartners i val av åtgärder och i beslut som fattas.

Graden av hälsolitteracitet kan variera beroende på den situation eller det sammanhang man befinner sig i. I vissa situationer kan en annars god hälsolitteracitet försämras t.ex. om en nära anhörig eller man själv blir sjuk. Hälsolitteracitetsnivån hänger med andra ord inte enbart ihop med den utbildning eller kunskap man har, istället varierar graden av hälsolitteracitet beroende på hur man mår och i vilken livssituation, kultur eller omgivning man befinner sig. 

Hälsolitteracitet behövs för att kunna fatta kloka beslut i vardagen, för att må väl och själv ha kontroll över hälsan. Hälsolitteracitet kan t.ex. ha betydelse när...

  • En löpsedel annonserar ut en ny metod att gå ner fem kilo på två veckor
    Här behövs hälsolitteracitet för att kunna ta ställning till hur trovärdig information är, om metoden innebär några risker och vem den riktar sig till
  • Du som förälder hör på TV att leksaker innehåller giftiga ämnen
    Här behövs hälsolitteracitet för att veta var du kan få mer kunskap om vilka leksaker det handlar om, hur gifterna påverkar och hur du ska agera om ditt barn har de aktuella leksakerna
  • Du får en kallelse till en hälsoundersökning men tvekar inför den eftersom du känner dig frisk
    Här behövs hälsolitteracitet för att förstå det långsiktiga värdet av undersökningenText: LM och JW Senast uppdaterad: 2016-04-04


Referenser

Berkman ND, Davis TC, McCormac L. Health literacy: What is it? Health Communication. 2010;15(9-19)
Mårtensson L, Hensing G. Health literacy – A heterogeneous phenomenon. a literature review. Scand J Caring Sci.  2012; 26: 151–160
Mårtensson L, Hensing G. Förmågan att förvärva, förstå och använda information om hälsa. En introduktion till begreppet hälsolitteracitet. Rapport. Sahlgrenska Akademin, Social medicine, Göteborgs universitet. 2009
Mårtensson L, Hensing G. Hälsolitteracitet, grundbult i patientmötet. Läkartidningen 2011; 108(51–52):2718-20
Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International. 2000;15(259-267)
Zarcadoolas C PA, Greer D,. Understanding health literacy: An expanded model. Health Promot Int. 2005;20(2):95-