Mätinstrument

Hälsolitteracitet kan mätas på många olika sätt. Ett sätt är att använda sig av validerade instrument (frågeformulär)  som syftar till att mäta hälsolitteracitet.

Fem instrument finns tillgängliga på svenska; S-FHL, S C&C HL, HLS-EU-Q16, HLQ och eHEALS. Samtliga är översättningar av internationellt framtagna och använda instrument.

Det som är viktigt att tänka på vid val av mätinstrument är att vara noga med syftet och vara säker på vad det är som ska mätas. Som stöd i valet att välja rätt instrument vill vi tipsa om "The Health Literacy Tool Shed - A database of health literacy measures", en webbaserad databas över olika instrument som kan användas för att mäta hälsolitteracitet. Webbplatsen innehåller information om vad det finns för olika instrument som mäter hälsolitteracitet, samt vad dessa har för psykometriska egenskaper, baserat på vetenskapligt granskad litteratur. Genom att klicka i olika kriterier kan man få hjälp med att identifiera det instrument som bäst passar det syfte som finns med undersökning man tänkt genomföra. För mer information se: https://healthliteracy.bu.edu/   

 

Tillgängliga svenska mätinstrument

S - FHL
Skala för funktionell hälsolitteracitet består av fem frågor. Den svenska versionen är validerad genom test-retset och genom intervjuer med målgrupp och olika professioner inom hälsoområdet. Handledningen för skalan beskriver hur skalan har utvecklats, vad man bör tänka på då den används och hur insalmad data ska analyseras. Instrumentet finns även översatt till arabiska, somaliska, persiska, dari, engelska och sorani. Kontaktperson: Josefin Wångdahl, Karolinska Institutet (josefin.wangdahl@ki.se

svensk-skala-for-funktionell-halsolitteracitet-version-2.pdf

manual-sfhl-skala-version-3.0-november-2016.pdf

guidelines-sfhl-swedish-version-3-1-january-2017.pdf

Wångdahl JM, Mårtensson LI. Measuring health literacy - the Swedish Functional Health Literacy scale. Scand J Caring Sci. 2015 Mar;29(1):165-72. doi: 10.1111/scs.12125. Epub 2014 Mar 17. PMID: 24628048.

 

S - C & C HL
Skala för kommunikativ och kritisk hälsolitteracitet består av fem frågor. Den svenska versionen är validerad genom test-retset och genom intervjuer med olika professioner inom hälsoområdet. Handledningen för skalan beskriver hur skalan har utvecklats, vad man bör tänka på då den används och hur insalmad data ska analyseras. Kontaktperson: josefin.wangdahl@ki.se 

skala-for-kommunikativ-och-kritisk-halsolitteracitet.pdf

manual-skkhl-skala-version-3.0-januari-2017.pdf

Wångdahl JM, Mårtensson LI. The communicative and critical health literacy scale - Swedish version. Scand J Public Health. 2014;42(1):25-31.

Jaensson M, Stenberg E, Liang Y, Nilsson U, Dahlberg K. Validity and reliability of the Swedish Functional Health Literacy scale and the Swedish Communicative and Critical Health Literacy scale in patients undergoing bariatric surgery in Sweden: a prospective psychometric evaluation study. BMJ Open. 2021;11(11):e056592.

 

HLS-EU-Q16 SE

Svensk version av det europeiska hälsolitteracitetsinstrumentet HLS-EU-016 är en kort version av ett det längre hälsolitteracitetsinstrumentet HLS-EU-Q47 (HLS-EU Consortium (2012): HLS-EU- Q47. The European Health Literacy Survey Questionnaire). Instrumentet består av 16 frågor vilka mäter olika dimensioner av hälsolitteractet. Instrumentet finns på flera språk, bl.a. engelska, tyska, spanska, arabiska, somaliska, persiska, dari, och sorani. Kontaktperson: Josefin Wångdahl, Karolinska Institutet (josefin.wangdahl@ki.se

hls-eu-q16-se.pdf

Bergman, L., Nilsson, U., Dahlberg, K. et al. Validity and reliability of the swedish versions of the HLS-EU-Q16 and HLS-EU-Q6 questionnaires. BMC Public Health 23, 724 (2023).

Bergman L, Nilsson U, Dahlberg K, Jaensson M, Wångdahl J. Validity and reliability of the arabic version of the HLS-EU-Q16 and HLS-EU-Q6 questionnaires. BMC Public Health. 2023 Feb 10;23(1):304.

 

HLS19-Q12 

HLS19-Q12  är en kort version av ett det längre hälsolitteracitetsinstrumentet HLS-EU-Q47 (HLS-EU Consortium (2012): HLS-EU- Q47. The European Health Literacy Survey Questionnaire). Instrumentet består av 12 frågor vilka mäter olika dimensioner av hälsolitteractet. Instrumentet har bl.a. använts i samband med den senaste Europeiska hälsolitteracitetskartläggningen och finns således översatt på ca 20 språk inkl arabiska och somaliska. Mer information om utveckling och validering av instrumentet finns i M-POHLs HLS19 rapport.

Arbete pågår med att översätta instrument till svenska och att validera det i en svensk kontext. Kontaktperson: Josefin Wångdahl, Karolinska Institutet (josefin.wangdahl@ki.se

 

eHLQ

eHealth Literacy Questionnaire (eHLQ) är ett självskattningsintrument med 35 frågor som mäter eHälsolitteracitet utifrån de 7 domänerna i  eHealth Literacy Framework (eHLF). Enligt eHLF är  eHälsolitteracitet ett samspel mellan uppfattningar/erfarenheter hos individen och egenskaper hos eHälso-systemen. eHLQ kan användas för många olika syften, däribland kartläggning av eHälsolitteracitet i olika grupper och utvärdering av interventioner inom eHälsa. Den svenska versionen har uppvisat goda psykometriska egenskaper.

Kontaktperson svenska version: Anna Sjöström, Umeå universitet (anna.e.sjostrom@umu.se) Kontaktperson originalversion: Kerrie Paulger, Swinburne University. (kpaulger@swin.edu.au)

Webbsida: HLQ-info@swin.edu.au

Sjöström A, Hajdarevic S, Hörnsten Å, Kristjánsdóttir Ó, Castor C, Isaksson U. The Swedish Version of the eHealth Literacy Questionnaire: Translation, Cultural Adaptation, and Validation Study. J Med Internet Res 2023;25:e43267. 

 

eHEALS

Instrumentet består av 8 frågor och syftar till att mäta en persons egen uppfattning vad gäller sina förmågor att söka efter, hitta, förstå och värdera hälsoinformation från elektroniska källor och använda den kunskap som erhållits för att lösa ett hälsoproblem. eHEALS finns översatt till svenska och arabiska. Dessa versioner har testats psykometriskt och visat sig vara valida. Kontaktperson: Josefin Wångdahl, Karolinska Institutet (josefin.wangdahl@ki.se

Wångdahl J, Jaensson M, Dahlberg K, Nilsson U. The Swedish Version of the Electronic Health Literacy Scale: Prospective Psychometric Evaluation Study Including Thresholds Levels. JMIR Mhealth Uhealth 2020;8(2):e16316

Wångdahl J, Dahlberg K, Jaensson M, Nilsson U. Arabic Version of the Electronic Health Literacy Scale in Arabic-Speaking Individuals in Sweden: Prospective Psychometric Evaluation Study. J Med Internet Res 2021;23(3):e24466

 

Översättning och validering av instrument

Just nu pågår arbete med att översätta, kultuanpassa och pilottesta/validera ytterliggare två hälsolitteracitetsinstrument för att kunna använda dem i svensk kontext. Arbetet genomförs i samverkan med det Europeiska hälsolitteracitetsnätverket M-POHL.

OHL-PHC syftar till att bedöma organisatorisk hälsolitteracitet inom primärvården. Översättning pågår och pilottestning sker under hösten 2024. Kontaktperson: Charlotte Sylwander, FoU Spenshult (charlotte.sylwander@fou-spenshult.se)

PHL instrumentet (arbetsnamn) syftar till att bedöma psykisk hälsolitteracitet på befolkningsnivå. Översättning pågår och pilottestning sker under hösten 2024. Kontaktperson: Anna Sjöström, Umeå universitet (anna.e.sjostrom@umu.se)

 

Text: Senast uppdaterad: 2024-06-18